Prosjektets materiale

Nyhetsbrev 1 – Januar 2014

Folg TALES her www.storiesforlearning.eu

[fra mars, 2014]

 

 TALES: Introduksjon av muntlig og digital fortelling i klasserommet

TALES er et Comenius multilateralt prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikk som et pedagogisk verktøy i utdanning. TALES startet i november 2013, og vil vare i 2 år.

Den endelige sluttbrukergruppen til TALES er 6-18 år gamle elever og studenter. For disse gruppene fokuserer prosjektet på utvikling av nøkkelkompetanser gjennom fortelling f.eks. verbale og kommunikasjonsferdigheter på morsmål og i et fremmed språk, interkulturell forståelse, digital kompetanse, fantasi og kreativitet, kulturell bevissthet og uttrykk, osv.
For å nå disse gruppene er TALES’ innledende målgrupper lærerstudenter, lærere på skolen, lærerutdannere samt læreplanutviklere, fortellere som samarbeider med skoler, beslutningstakere i utdanningssektoren, forskere i utdanningssektoren som er interessert i å bruke muntlige og digitale fortelling i utdanning.

Samarbeidspartnerne i prosjektet vil utføre en grundig analyse av tilstanden til den muntlige fortellingen som et pedagogisk verktøy. I en neste fase vil en rekke gode praksiseksempler bli identifisert, analysert og rapportert. Dette bakgrunnsarbeidet vil danne grunnlag for utvikling av en rekke kognitive verktøy som tar for seg hvordan du kan innføre fortelling i klasserommet. Den siste fasen av prosjektet vil gjennomføre piloter i skoler, én per partner, i samarbeid med profesjonelle fortellere, for å prøve ut tilnærmingen utviklet i løpet av forberedelsesfasen.

Fortellingene vil ha en digital interaktiv versjon, laget ved hjelp av et spesielt dedikert forfatterverktøy gjort tilgjengelig for skolene gjennom partnerskapet. I tillegg vil en konkurranse i digital fortelling bli lansert i partnernes land i løpet av skoleåret 2014-15. Alle fortellingene vil bli samlet i en innovativ utforskningsportal, tilgjengelig fra prosjektets hjemmeside. Basert på alle disse erfaringene vil partnerne produsere rapporter, undervisningsmateriell og fremfor alt en håndbok for alle målgrupper. Den håndboken vil være på engelsk og på hvert partner språk.

Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

For mer info kontakt prosjektets partnere gjennom hjemmesiden: www.stroriesforlearning.eu.

[fra mars, 2014]

Nyhetsbrev 2 – Oktober 2014

Folg TALES her www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Presentasjon av muntlig og digital fortelling i klasserommet

Muntlig fortelling er en god måte å engasjere elevene på, samt å fremme nøkkelkompetanser som verbale – og kommunikasjonsferdigheter i morsmålet, ferdigheter i et andrespråk eller fremmedspråk, fantasi, kreativitet, lære å lære, interkulturell forståelse også videre.

Men hvordan blir fortellerkunst (både den tradisjonelle og den digitale) ivaretatt og brukt i lærerutdanning og skoler i Europa i dag?

TALES prosjektet har gjennomført en undersøkelse i partnernes land (Belgia, Estland, Italia, Norge, Portugal, Storbritannia, Østerrike) gjennom å stille lærerutdanningenes organisasjoner og lærere i arbeid, spørsmålet “er fortelling en ressurs i vårt skolesystem?”.

Målet med spørreskjemaet var å samle informasjon om bruk av fortellinger og fortellerteknikker i læring. Spørreskjemaet besto av spørsmål der målet var å finne ut hvor interesserte og klare aktive lærere (i grunn – og videregående skole), lærerutdannere og praksislærere var på å prøve ut og anvende sine kunnskaper i forhold til dette fagfeltet.

Hovedspørsmålene for lærere (inkludert studenter og forelesere) var:

  • Er fortelling (som et didaktisk verktøy) en del av lærerutdanningen i din organisasjon?
  • Er du interessert i fortelling som et pedagogisk verktøy? Har du utviklet eller har du vært på jakt etter nyttig materiale i denne sammenhengen?

I tillegg ble profesjonelle fortellere også spurt om sine erfaringer.

Fra spørreskjemaet for lærere / trenere vi fikk 161 svar. De fleste av respondentene (33,78 %) ble koblet med videregående skole, etterfulgt av grunnskolen (21,62 %). Respondentene kom fra Belgia, Østerrike, Danmark, Norge, Island, Italia, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Estland og Canada.

Det var 71 fortellere respondenter fra følgende land: Irland, Belgia, Storbritannia, Spania, Mexico, Norge, Østerrike, Sverige, Danmark, Australia, Frankrike, USA / Ungarn, Nederland, Tyskland, Finland, Italia, Sveits. Respondentene kvalifisert seg som følgende: de fleste fortellere er aktive som utøver eller aktive i utdanning, 50 % av dem som lærere i fortellerkunst, 42 % lærte bort fortellerteknikker i ulike sektorer.

Hvor ofte bruker du fortelling eller fortellerteknikker i praksis?
Fortelling er ofte brukt i forbindelse med andre aktiviteter, som for eksempel drama og musikk. Flere beskrivelser viser at aktiviteter er ofte low-tech og noen respondenter bruke for eksempel ikke digital fortelling. 82.09% sa at noen av lærerne bruke fortelling og / eller fortellerteknikker i sin opplæringspraksis. Det samme spørsmålet ble stilt tilknyttet digital historiefortelling og her er resultatene ikke så bra: 47.54% sa “ja”, mens 52.46% sa “nei”.
Resultatet bekrefter at enkelte fortellerteknikker og fortelling brukes aktivt.

Hvorfor ta i bruk fortelling?
Alle respondentene (lærere og fortellere) mener at fortelling i klasserommet kan støtte alle aspekter av læring og utvikling inkludert i spørreskjemaet, som motivasjon, hukommelsesferdigheter, verdier, følelser, læring av fremmedspråk, morsmålslæring, leseferdigheter , kreativitet, fantasi, interkulturell forståelse, koble informasjon fra ulike fagfelt og finne samsvar i en overflod av informasjon. Den gjennomsnittlige poengsum for hver av de ovennevnte var over 4 av 5 (dvs. mellom “heller ja og definitivt ja”). Den eneste ferdigheten som skåret lavere enn 4 (mellom “kanskje” og “heller ja ‘) var spørsmålet om muntlig fortelling i klasserommet hjelper elevene å få oversikt over egen læring.

Er fortelling (som et didaktisk verktøy) en del av lærerutdanningen i din organisasjon?
62.50 % av de aktive lærere, lærerutdannere og øvelseslærere mente at fortelling ble presentert som en undervisningsmetodikk (gjerne kort teoretisk introduksjon) og 20.83 % hevdet at det er tilbudt som en praktisk opplæringsmodul (minimum 10 timer). 19,44 % sa at det ikke ble brukt i det hele tatt i deres organisasjon.
På spørsmålet “Tror du lærerstudenter burde få noen form for opplæring i fortelling for å kunne bruke det i sin fremtidige undervisning?» svarte alle (100 %) lærere og øvelseslærere «ja», av fortellere var det bare 3 % som mente at det ikke var noe behov for det.

Vil du gjerne presentere fortelling som et didaktisk verktøy i klasserommet og hva ville du trenge?
88,54 % av de spurte ønsket å presentere fortelling som et didaktisk verktøy i sin klasseromspraksis. For å ta bruk fortelling i klasserommet ville de trenge metodisk materiale, gode eksempler, opplæring, penger, ressurser og tid.
Alle lærerutdannere er overbevist om at fremtidige lærere bør få noen form for «fortellerøvelse” for å være i stand til å bruke det i sin undervisning.

Hva er fortellernes forventninger?
Et av funnene i undersøkelsen var at tilstedeværelsen av både forteller og lærer er nødvendig i en prosess med fortelling i klasserommet: fortelleren bør fokusere på den praktiske siden av faget, mens læreren skal holde et øye med den didaktiske prosessen. Lærere trenger å informere fortellere om det pedagogiske rammeverket i sitt land, innenfor en ramme som fortellere kan fungere. Fortellere tilbyr praktisk innsikt i bruk av fortelling i klasserommet og kan øke lærernes tillit og kreativitet. Også utarbeidelse av innhold gjennom å skape fortellinger og fortelling er en av de tingene fortellere kan tilby. Som et resultat av undersøkelsen, kan vi konkludere med at det er et behov for strukturerte materialet knyttet til bruken av fortelling i klasserommet.

Som en konklusjon, med henvisning til de fleste svarene i undersøkelsen, kan vi slå fast at «fortelling er et godt pedagogisk verktøy» og fortellere bør inspirere lærere og oppmuntre dem til å bruke fortelling i klasserommet.

Les den fulle rapporten fra undersøkelsen her: www.storiesforlearning.et -> “state of the art” (fra 1. november 2014).

TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil vare i 2 år.

Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nyhetsbrev 3 – December 2014

Folg TALES her www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: introduserer bruk av muntlig og digital fortelling i klasserommet

Prosjektet Tales lanserer en internasjonal konkurranse i digital fortelling med fokus Eu’s nøkkelkompetanser.
Skoleåret 2014 – 15 samarbeider Tales med PoliCulturaExpoMilano2015, et verdensomspennende initiativ i digital fortelling knyttet til temaet for den kommende Verdensutstillingen (Expo Milano 2015): ”Feeding the planet, energy for life”
TALES inviterer europeiske skoler til å ta del i en global pedagogisk opplevelse med fokus på historiefortelling og nøkkelkompetanser.
Internasjonal digital fortelling konkurranse
Elevgrupper i alderen 4 til 18, under veiledning av sine lærere, kan delta. For å delta må de fullføre en interaktiv, multimedia “fortelling” ved hjelp av et svært enkelt forfatterverktøy gjort tilgjengelig gjennom prosjektet TALES som en gratis webtjeneste
Frist for innsending er 15. juni 2015. Høy synlighet er garantert for alle innsendte fortellinger: en online portal, interaktive installasjoner innenfor lokalene til Verdensutstillingen, en egen YouTube-kanal og web-TV strømming. I september 2015 vil en online prisutdeling kobles til skoler fra hele verden. De deltakende elevene vil ha betydelig læringsutbytte som for eksempel: dyptgående forståelse for fagene som gjennomgås, forbedring av deres evne til å kommunisere effektivt gjennom moderne, digitale og interaktive kanaler (media literacy); forbedring av evnen til samarbeid og de deltar i en internasjonal kontekst.
Tilgangen til å registrere sin deltakelse fås gjennom prosjektets hjemmeside, der kan man fylle ut et registreringsskjema på nett:
www.storiesforlearning.eu -> competition

Skoler kan legge grunnlaget for et verdensborgerskap: det er en utfordring og en mulighet for ethvert land (som et lokalt ansvar) og for planeten (i et globalt perspektiv)
desember 2014: påmelding til konkurransen er nå åpen!
Registrer deg gjennom TALES’ hjemmeside

TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil vare i 2 år.

Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nyhetsbrev 4 – Januar 2015

Folg TALES her www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: introduserer bruk av muntlig og digital fortelling i klasserommet

TALES Prosjektet ønsker å minne alle sine følgere om at påmelding til
TALES konkurranse i Digital fortelling har nå ÅPNET!
Som vi skrev i forrige nyhetsbrev, har TALES for skoleåret 2014-15 inngått et samarbeid med PoliCulturaExpoMilano2015, et verdensomspennende initiativ i digital fortelling på temaet for den kommende Verdensutstillingen: “Feeding the Planet, Energy for Life” (www.policulturaexpo.it/world).
TALES tilbyr europeiske skoler den unike muligheten å ta del i en global lærerik erfaring, gjennom å arrangere en digital fortelling konkurranse viet EU’s nøkkelkompetanser.
Hvem kan delta?
Klasser/grupper med elever på alle nivåer, ledet av minst en lærer.
Hva må deltakerne gjøre?
Lage en interaktiv multimedia fortelling, med et enkelt «å-bruke forfatterverktøy» gjort tilgjengelig for alle registrerte deltakere. Minimum innsats: en “kort fortelling” (~ 5 minutter lang); maksimal innsats: en “lang fortelling” (20-25 min lang). Fortellingen må være på engelsk for å muliggjøre gjensidig deling i hele Europa (og verden).
Hva skal fortellingen handle om?
Hvilket som helst emne, forutsatt at det på en eller annen måte er knyttet til Verdensutstillingens tema; flere områder er foreslått av Verdensutstillingen: alt fra bærekraft til biologisk mangfold, fra lokale tradisjoner (mat, landbruk …) til sagn og historier om mat, fra sult i verden til helseproblemer, osv. Verdensutstillingen bidrar med ressurser og støtte knyttet til temaet.
Hvorfor delta?
Dere vil ta del i en internasjonalt lærerik erfaring, møte kolleger fra hele Europa (og resten av verden); involvere elevene i en svært engasjerende aktivitet som gir betydelige fordeler, spesielt i form av nøkkelkompetanser: interkulturell kommunikasjon, media leseferdighet, gruppe-arbeid ….
Alle fortellingene vil bli offentliggjort ikke bare på TALES hjemmeside, men også i Verdensutstillingens lokaler, og dermed bli synliggjort i denne begivenheten.
Hva er datoene?
Registreringen er nå åpen; Frist for innsendelse av fortellingene er i slutten av mai.
Hva om vi ønsker å lage en digital fortelling, men kan ikke delta i konkurransen?
Det går! Bare be om tilgang til et online forfatterverktøy ved å skrive til: nicoletta.diblas@polimi.it. Den ferdige fortellingen blir offentliggjort (om ønskelig) på TALES hjemmeside.
For å melde seg på: gå til TALES hjemmeside og fyll ut registreringsskjemaet på nettet:
www.storiesforlearning.eu -> competition
Kontakt: nicoletta.diblas@polimi.it
Å lage en digital fortelling sammen
Å samarbeide om å lage en digital fortelling er en god måte å la elevene få oppleve pedagogiske fordeler av ulike slag. For det første får elevene kognitive fordeler i form av økt nysgjerrighet rettet mot et bestemt tema, de lærer å reformulere kunnskap og får dypere forståelse. For det andre er dette et samarbeidsprosjekt og elevene får forbedret sine sosiale ferdigheter: de lære å arbeide i grupper, å ta initiativ og å forhandle med sine jevnaldrende. Den tredje og svært viktige grunnen er at digital fortelling gir elevene en kommunikasjonstrening i ny teknologi som dramatisk øker elevenes mediekompetanse: de lære å organisere et multimedia, interaktiv verktøy, hvordan kombinere lyd og bilder, hvordan blande musikk og videoer, hvordan forestille seg sitt arbeid gjennom en endelig “leser”. Og mye mer kan oppnås! Ingen bedre enn lærere kan uttrykke hva det betyr å være involvert, sammen i en felles kreativ oppgave, som synes å få virkninger utover klasserommets vegger:
“in the last weeks, a father came to work with us, and this made us feel less lonely and created within the class a feeling of warm complicity that extended beyond the classroom’s walls. From that moment on, any hierarchy was broken, the school bureaucracy was overcome, co-presence of teachers were created where there should have been none and the lesson was turned into a think-tank, a laboratory of ideas. Now that everything is over, we are really proud of what we have done and we almost feel empty, without those hours in which teachers had turned into students, parents into experts, and, most important, students had become creators of knowledge”

(Ungdomskolelærer, Italia, 2013)

Grovt sett er de viktigste trinnene i å samarbeide med å lage en digital fortelling følgende: (1) Valg av tema; (2) Finne og samle innhold; (3) Strukturere fortellingen; (4) Skape (Multimedia) innhold; (5) Laste opp innholdet og (6) Evaluere. Vanligvis er klasser organisert i grupper for å gjennomføre disse oppgavene: de delt inn i grupper etter trinn 3, dvs. når det er bestemt hvordan fortellingen skal struktureres (inn i kapitler og muligens underkapitler): hver gruppe har ansvar for en bestemt del av fortellingen. Grupper kan hjelpe hverandre og den endelige evalueringen blir gjort i fellesskap. Læreren har oversikt under hele prosessen.
Figur 1 til 6 eksemplifiserer noen av trinnene over.
Fig. 1 Planlegging av det visuelle uttrykket (barnehage) Fig. 2 Bilder kan skannes om det trengs (barnehage)
Fig. 3: Lydopptak (ungdomskole) Fig. 4 Elevene håndterer det tekniske (mellomtrinn)
Fig. 5. Endelig evaulering (barnehage) Fig. 6. Endelig evaluering (ungdomskole)
TALES’ nyheter:
Et online kurs (MOOCs) for lærere i digital fortelling er lansert.
For registrering: www.storiesforlearning.eu -> training days
Gjennom MOOC er et blomstrende internasjonalt fellesskap av lærere opprettet: støtte kan bli funnet og gitt og samarbeid etablert.
12. – 13. februar: Training days på Landcommanderij Alden Biesen i Belgia
Mer info: www.storiesforlearning.eu -> training days
TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil vare i 2 år.
Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nyhetsbrev 5 – Mai 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Presentasjon av muntlig og digital fortelling i klasserommet


TALES KONKURRANSE I DIGITAL FORTELLING
En NY mulighet til deltakelse: bidra med EN KORT FORTELLING
Registrering fra 1. april til 31. Mai.
Som vi skrev i forrige nyhetsbrev, har TALES for skoleåret 2014-15 inngått et samarbeid med PoliCulturaExpoMilano2015, et verdensomspennende initiativ i digital fortelling på temaet for den kommende Verdensutstillingen: “Feeding the Planet, Energy for Life” (www.policulturaexpo.it/world).
Nå er det en ny mulighet til å delta: “KORTE FORTELLINGER».
Dette er en multimedia fortelling med en begrenset lengde (4-5 minutter), og som kun krever 2 til 4 ukers arbeid i klasserommet. Prosessen har likevel de samme pedagogiske fordeler som ved annen bruk av digital fortelling i klasserommet, som forbedrede kommunikasjonsferdigheter, dypere forståelse for temaet, evne til samarbeid, økt media kompetanse og så videre.
Lærere kan skape flere korte fortellinger med en klasse hvor elevene arbeider i grupper med ulike fortellinger.
En kort fortelling har et godt format da det er mindre krevende i forhold til tidsbruk og er ideelt å bruke der man føler man mangler erfaring.
Alle bidragene kan, om ønskelig, publiseres på TALES’ hjemmeside.
For å melde seg på: gå til TALES hjemmeside og fyll ut registreringsskjemaet på nettet:
www.storiesforlearning.eu -> competition
Kontakt: nicoletta.diblas@polimi.it
TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil vare i 2 år.
Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nyhetsbrev 6 – Juni 2015 [English]

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

COURSE & FINAL CONFERENCE

24 – 26 September 2015, Beja, Portugal

INVITATION

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education.
The end target groups of TALES are 6 – 18 year old pupils and students. For these groups the project focuses on the development of key competences through storytelling.
In order to achieve this, TALES targets initial teacher training students, teachers at school, teacher trainers as well as curriculum developers, storytellers cooperating with schools, decision-makers in the education sector …, interested in using oral and digital storytelling in education.
For these target groups the project team created a sound approach for introducing storytelling in the classroom, based on methodology analysis, a collection of good practice examples in Europe, expertise gathered while organising pilot projects … All this will be presented in a TALES manual and on the project website.
You are kindly invited to the final TALES conference & course that will take place in Beja, Portugal. The course & conference starts on 24 September at 13.00 and ends on Saturday 26 September at 16.30. At the conference we will present the results and material of the project. There will also be key notes and workshops by educationalists and professional storytellers. In the evenings participants will also have the opportunity to attend the international storytelling festival, organised by the city of Beja.
Target groups: active teachers, teacher trainers, storytellers, educational policy makers … interested in introducing oral or digital storytelling in the classroom.
Costs: There is no conference or course fee, participation is free of charge.
Participants pay their travel costs and accommodation & subsistence.
ERASMUS+ KA1: Schools with a KA1 grant and a European Development Plan including staff development on education through storytelling, innovative didactics, cultural competences, … can use their grant for attending the course & conference.
Venue: Beja city hotels and rooms. The conference will take place at the Municipal Theatre (Teatro Municipal Pax Julia) in the historic centre of Beja.
Travel: Beja is situated in the Alentejo region in Portugal, about 180 km. south east of Lisbon. International participants can arrive on the evening of the 23rd or the morning of the 24th September. International participants can travel via Lisbon International airport. There are train and bus connections to Beja.
Places to stay: in Beja (prices from 35€ to 50€ single room per night):
Places to eat in Beja: there are several restaurants in the historical centre where the average price of a complete meal is under 15€.
Registration of non-Portuguese participants ONLY via: myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be
Draft programme
Wednesday 23 September
17.00: arrival international guests & trainers
20.30: dinner
Thursday 24 September:
10.00 – 12.30: arrival international and local guests. Registration
13.00: Lunch
14.00 – 17.30: workshop:
–> Oral storytelling in the classroom: Jan Blake, storyteller (UK)
20.00: dinner & festival programme
Friday 25 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: Opening International TALES conference
10.00: TALES: Key Competence development & Storytelling in the Classroom: Guy Tilkin, TALES coordinator, Landcommanderij Alden Biesen (BE).
10.45: Keynote: “Oral Storytelling in the classroom”: Jan Blake, UK, storyteller
11.30: coffee break
12.00: Keynote: “Using Story in education and professional development”
–> (title to be confirmed): Jennifer A. Moon, UK,
13.00: lunch
14.30: Parallel workshops: the Tales pilots
16.00: Parallel workshops: the Tales pilots
20.00: dinner & festival programme
Saturday 26 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: The TALES approach
10.30: coffee break
11.00: Keynote: Digital storytelling in the classroom (speaker to be confirmed)
12.30: lunch
13.30: Parallel workshops on storytelling and digital storytelling in the classroom: Jan Blake, Nicoletta di Blas, Patricia Huion & Marleen Mesotten, Heidi Dahlsveen)
16.30: end of the conference departure or
20.00: dinner and festival
Sunday 27 September: departure
TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education. TALES started in November 2013 and will last 2 years.
Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nyhetsbrev 7 – September 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

Å fortelle eller ikke?

Muntlig fortelling som et verktøy i undervisning er bredt anerkjent. Flere elementer ved fortelling ligger nært vårt daglige liv som måten vi tenker på og hvordan vi forstår verden. Lærere ser ofte de «tekniske kompetansene» fortelling utløser, men undervurderer gjerne den sosiale virkningen og effekten av å tenke annerledes slik fortellinger legger opp til. Det er viktig at også dette får fokus.

Narrativ tenkning
Et viktig argument for å ta i bruk fortelling i klasserommet er det faktum at fortelling og fortellinger formidler et narrativt mønster. Enhver fortelling er et narrative og dens struktur representerer en måte vi, som lærende individer, skaper mening ut av våre personlige erfaringer. Informasjon skapt som en fortelling er lettere å ta til seg. Innhold som formidles gjennom et narrativ gir en rekke fordeler til læringsprosessen. Det gjør læringen forståelig, støtter fantasien og vår evne til å huske og det er med på å utvikle identiteten.
Et narrative eller en fortelling er faktiske eller oppdiktede hendelser satt i en rekkefølge av skrevne eller muntlige ord, eller stillbilder eller film. (Wikipedia). J. Bruner (1986) argumenterer for at vi bruker to måter å tenke på: “en paradigmatisk og en narrativ”. Den første er logisk og søker kausale forbindelser (slutninger, induksjon, abduksjon). Den håndterer fakta og den objektive sannheten. Den narrative måten behandler intensjoner, følelser og personlige erfaringer. Polkinghorne (1988) sier det på denne måten: “The paradigmatic mode searches for universal truth conditions whereas the narrative mode looks for particular connections between events.” I vestlig samfunn og (undervisning) er den paradigmatiske mye mer verdsatt enn den narrative.

Fortelling som et verktøy til å skape mening
Gjennom bruk av fortelling i undervisning gir man innholdet en struktur som kan relateres til vår måte å skape mening på: “Narrative is a fundamental structure of human meaning making.” (J. Bruner, 1986). M. Clark og M. Rossiter (2008) understreker dette: “Meaning making is a narrative process. We make sense of our everyday experiences by storying them, by constructing narratives that make things cohere. It is a matter of locating experiences within a particular narrative or by constructing a new narrative”.
Vi prøver mentalt å koble ny informasjon til eksisterende tanker vi allerede har. De nye elementene pakkes inn som et narrativ og forbindes med allerede eksisterende narrativ. Dette forholdet mellom nye og gamle narrativer og plassen det nye narrative får I et (kulturelt) kluster av gamle definerer dens mening: “Therefore, the most effective way to reach learners with educational messages is in and through these narrative constructions. Learners connect new knowledge with lived experience and weave it into existing narratives of meaning.” (Hopkins 1994)

Fortelling som et verktøy til å huske
Det er ikke bare det meningskapende som er forbedret ved å lære gjennom fortellinger, men også vårt minne høster godt av bruken av fortelling. Å sammenkoble våre “eksisterende fortellinger” i hjernen, å forbinde nytt innhold med det vi allerede kjenner til og husker; er å bygge vår hukommelse. Denne prosessen er forbedret ved bruk av to faktorer: fantasien og det emosjonelle aspektet i fortellingen.
Når man lytter til en fortelling skaper man indre bilder. Både det å fortelle og det å lytte er en kreativ prosess. Fortelleren formidler bilder og dirigerer lytternes fantasi. “In the oral tradition, storytelling includes the teller and the audience. The storyteller creates the experience, while the audience perceives the message and creates personal mental images from the words heard and the gestures seen. The audience becomes co-creator of the art.” (AskDefine.com)
Fantasiens muligheter er et viktig element for minnet. P. Harris (2000) understreker at “When adults listen to a narrative they build in their mind’s eye, so to speak, a mental image or a model of the situation that is being described or of the events that unfold. It is that mental model that they retain over a long period of time rather than the particular words.” Han argumenterer for at disse mentale modellene, konstruert i fantasien, er utviklet i tidlig barndom gjennom fortelling og lek. (MIT.edu paper). Metaforisk tenkning er også et aspekt ved fantasi og kreativitet. Å kunne sammenligne og lage analoger mellom elementer fra ulike kategorier er kreativ tenkning. En fortelling i seg selv kan være en metafor eller formidle en rekke metaforer.
Det følelsesmessige er også viktig. Fortellinger taler til hjertet, de engasjerer lytteren på en følelsesmessig måte: “Stories are powerful precisely because they engage learners at a deeply human level. Stories draw us into an experience at more than a cognitive level; they engage our spirit, our imagination, our heart, and this engagement is complex and holistic”. (Clark and Rossiter, 2008)

Fortelling som identitet: vi er våre fortellinger
« Un homme, c’est toujours un conteur d’histoires,
il vit entouré de ses histoires et des histoires d’autrui,
il voit tout ce qui lui arrive à travers elles;
et il cherche à vivre sa vie comme s’il la racontait »

J.P. Sartre

J.P. Sartre understreker at vi er omgitt av fortellinger. Fortellinger er i våre minner, i vår families historie, I vår gate, vår by og vårt land. Fortellinger dukker opp når vi møter våre venner, våre kollegaer, naboer… De handler om det vanlige livet, om glede, sinne og frykt. Fortellinger hjelper oss å skape fellesskap og bygge tillit.
Å skape mening ut av og å forstå det vi erfarer hver dag er ikke bare en individuell prosess, det er også en også en sosial konstruktivistisk læringsprosess. På den måten har det også sin base i en kulturell og sosial kontekst. Vi bygger våre narrative med våre likesinnede, våre byggesteiner blir skapt av vårt sosiale miljø, vi samler våre fortellinger i forhold til de modellene vi kjenner.
Det er en rekke gode argumenter for hvorfor man skal bruke fortelling i undervisning og skape læring gjennom fortellinger. Om du ønsker å vite mer, kan du gå til www.storiesforlearning.eu
TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil vare i 2 år.
Prosjekt partnere:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Hard-copy Nyhetsbrev 1 – December 2014

Hard-copy Nyhetsbrev 2 – Oktober 2015

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.