Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 januari 2014

Volg TALES op www.storiesforlearning.eu

[vanaf maart 2014 ]

 

  TALES: Mondeling en digitaal storytellen introduceren op school

TALES is een Comenius Multilateraal Project dat mondelinge en digitale storytelling en storytellingtechnieken introduceert als een pedagogisch middel in scholen. TALES begon in 2013 en duurt twee jaar.

6 tot 18-jarige leerlingen en studenten vormen de doelgroep van TALES. Het project richt zich op de ontwikkeling van sleutelcompetenties door storytelling: intercultureel begrip, mondelinge en communicatievaardigheden in de moedertaal en in vreemde talen, digitale competenties, verbeelding en creativiteit, culturele bewustwording en expressie…

Opdat we deze doelstelling zouden bereiken, focussen we op initiële lerarenopleiders, studenten, leraren verbonden aan een school, lerarenopleiders en curriculumontwikkelaars, storytellers verbonden aan scholen, beleidsmakers in de educatieve sector en educatieve onderzoekers die mondelinge en digitale storytelling willen gebruiken in het onderwijs.

Het consortium zal een grondige analyse maken van de stand van zaken aangaande storytelling als educatief gereedschap. Daarna zullen we een aantal goede praktijkvoorbeelden bespreken. Op basis hiervan ontwikkelen we een aantal cognitieve tools die onderwijsdeskundigen helpen om storytelling te introduceren in hun klaspraktijk. In een laatste fase werkt het project zorgvuldig geplande en opgevolgde piloottrajecten in diverse scholen uit. Deze piloottrajecten- een per partner- worden opgebouwd in de school en opgevoerd onder begeleiding van een professionele storyteller. Zo testen we de pedagogische benadering die we gedurende de voorbereidende fase ontwikkeld hebben.

De verhalen hebben een digitale, interactieve versie die ontwikkeld wordt via VOICES 1001. Iedere school van het partnerschap krijgt toegang tot dit authoring tool. Bovendien lanceren we in de partnerlanden een storytellingcompetitie in het schooljaar 2014-2015. Alle verhalen worden verzameld in een innovatieve, verkennende portaalsite die toegankelijk is vanaf de projectwebsite. Al de ervaringen binnen het partnerschap zullen vertaald worden in verslagen, educatief materiaal en een gids gericht op de doelgroep. De gids zal te lezen zijn in het Engels en in de partnertalen.

Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

For more info please contact the project partners through the website: www.stroriesforlearning.eu.

Nieuwsbrief 2 oktober 2014

Volg TALES op www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: mondelinge en digitale storytelling introduceren in de klas

Storytelling is een krachtig middel om leerlingen te motiveren en om competenties te verwerven zoals mondelinge en communicatieve vaardigheden in de moedertaal, vaardigheden in een tweede of vreemde taal, verbeelding, creativiteit, leren leren, intercultureel begrip enz.

Maar hoe is de kunst van storytelling (zowel traditioneel als digitaal) op dit moment opgenomen in de lerarenopleiding en in de klaspraktijk in Europa?

Het TALES project heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd in de partnerlanden (Oostenrijk, België, Estland, Italië, Noorwegen, Portugal, Verenigd Koninkrijk) door middel van een enquête die naar lerarenopleidingen en naar leerkrachten in functie verzonden werd. De vraag was: ‘Wordt storytelling ingezet als didactisch middel in ons schoolsysteem?’

Het was de bedoeling om via de vragenlijst informatie te verzamelen over verhalen en verteltechnieken als didactisch middel. De vragenlijst bestond uit vragen die peilden naar de interesse en bereidheid van actieve leerkrachten (in basis- en secundair onderwijs), lerarenopleiders en studenten van de lerarenopleiding om hun kennis over storytelling te testen en toe te passen.

De belangrijkste vragen voor leerkrachten (inclusief studenten en docenten) waren:

  • Is storytelling (als didactishc middel) opgenomen in uw lerarenopleiding?
  • Bent u geïnteresseerd in storytelling als didactisch middel? Heeft u bruikbaar materiaal ontwikkeld of heeft u gezocht naar materiaal?

Er werd ook een vragenlijst naar professionele vertellers gestuurd om te peilen naar hun ervaringen.

We ontvingen 161 antwoorden van leerkrachten. De meeste respondenten (33.78%) waren verbonden aan secundaire scholen, gevolgd door basisscholen (21.62%). De respondenten kwamen uit België, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Ijsland, Italië, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Estland en Canada.

Er kwamen 71 antwoorden van vertellers uit de volgende landen: Ierland, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Australië, Frankrijk, USA, Hongarije, Nederland, Duitsland, Finland, Italië en Zwitserland. De respondenten omschreven zichzelf als volgt: de meeste vertellers zijn actief als performer of actief in het onderwijs, 50% als verteltrainer, 42% als trainer van verteltechnieken in verschillende sectoren.

Hoe frequent maakt u gebruik van storytelling of verteltechnieken in uw praktijk?
Storytelling wordt vaak gebruikt in combinatie met drama, liedjes en attributen. Verschillende beschrijvingen tonen aan dat deze activiteiten vaak low-tech zijn en sommige respondenten maken helemaal geen gebruik van digitaal vertellen. Veel leerkrachten (82.09%) beweerden dat ze verhalen en verteltechnieken gebruikten in hun onderwijspraktijk. Op de vraag of ze digitaal vertellen, gebruikten antwoordde 47.54% ‘ja’, 52.46% ‘nee’. Dit percentage ligt dus heel wat lager.
De resultaten bevestigen dat storytelling actief gebruikt wordt.

Wat is het nut van storytelling?
Alle respondenten (leerkrachten en storytellers) gaven aan dat storytelling in de klas alle aspecten van leren en ontwikkelen kan ondersteunen die in de enquête vermeld werden, inclusief motivatie, geheugen, waarden, emoties, het leren van moedertaal en vreemde talen, geletterdheid, creativiteit, verbeelding, intercultureel begrip, het verbinden van informatie uit verschillende vakken, cohesie vinden in een overvloed van informatie. De gemiddelde score voor al deze vaardigheden was 4 op 5 (tussen ‘eerder ja’ en ‘zeker ja’). De enige vaardigheid die lager dan 4 scoorde (tussen ‘misschien ja’ en ‘eerder ja’) was de vraag of storytelling in de klas leerlingen helpt om hun leren te controleren.

Is storytelling (als didactisch middel) opgenomen in de lerarenopleiding van uw organisatie?
62.50% van de actieve leerkrachten, lerarenopleiders en studenten van de lerarenopleiding antwoordde dat storytelling aangeboden wordt als methodologie (met een korte theoretische input) en 20.83% beweerde dat het aangeboden wordt als een praktische trainingsmodule (minimum 10 uur). 19.44% zei dat het niet gebruikt wordt in hun organisatie.
Op de vraag ‘Denkt u dat studenten van de lerarenopleiding een storytelling training moeten krijgen om dit in hun toekomstige praktijk te kunnen inzetten?’ antwoordden alle (100%) docenten en trainers ‘ja’, van de storytellers was er maar 3 % die deze behoefte niet voelde.

Zou u storytelling als didactisch middel in uw klaspraktijk willen gebruiken en wat hebt u daarvoor nodig?
88.54% van de respondenten zou storytelling als didactisch middel willen introduceren in hun klaspraktijk. Wat ze nodig hebben zijn methodologische materialen, goede voorbeelden, training, geld, bronnen en tijd.
Alle lerarenopleiders zijn ervan overtuigd dat toekomstige leerkrachten een soort van ‘storytelling training’ moeten krijgen om dit effectief te kunnen inzetten in hun toekomstige klaspraktijk.

Wat zijn de verwachtingen van de storytellers?
Uit de enquête bleek dat voor een storytelling training zowel een storyteller als een leerkracht nodig zijn: de storyteller zou moeten focussen op de praktische kant van de training terwijl de leerkracht het didactische proces voor ogen houdt. Leerkrachten moeten de storytellers informeren over het educatief kader in hun land, waarbinnen de storyteller kan werken. Storytellers kunnen praktische inzichten bieden om storytelling in de klas te gebruiken en ze kunnen het vertrouwen en de creativitiet van de leerkracht verhogen. Ook inhoud uitwerken door het creëren en vertellen van verhalen is iets wat storytellers kunnen bieden. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is aan gestructureerd materiaal op het gebied van storytelling in de klas.

Uit de meeste antwoorden kunnen we concluderen, dat storytelling een waardevol pedagogisch instrument is en dat vertellers leerkrachten zouden moeten inspireren en aanmoedigen om storytelling in hun klassen te gebruiken.

Lees het volledige rapport over de enquête op: www.storiesforlearning.eu -> “state of the art” (vanaf 1 november, 2014).

TALES é um Projeto Multilateral Comenius que pretende introduzir a narração oral e digital storytelling enquanto instrumentos pedagógicos no sistema de ensino. TALES teve início em Novembro de 2013 e tem a duração de 2 anos.

Parceiros:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordenador

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nieuwsbrief 3 December 2014

Volg TALES op www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: mondelinge en digitale storytelling introduceren in de klas

Het TALES project kondigt trots de lancering aan van de internationale TALES-wedstrijd voor digital storytelling en het verwerven van sleutelcompetenties.
Tijdens het schooljaar 2014-15 werkt TALES samen met PoliCulturaExpoMilano2015, een wereldwijd initiatief voor digitale verhalen over het thema van de komende Universele Expositie: “Feeding the Planet, Energy for Life”.
TALES biedt Europese scholen de unieke gelegenheid om deel te nemen aan een globale educatieve ervaring, door een speciaal pad te creëren binnen de wedstrijd gewijd aan storytelling en het verwerven van sleutelcompetenties.
Internationale wedstrijd digital storytelling
Groepen studenten tussen 4 en 18 jaar kunnen deelnemen, onder begeleiding van hun leerkrachten.,. Ze worden verondersteld om een interactief multimediaverhaal te maken met behulp van een eenvoudige authoring tool die ter beschikking gesteld wordt door het TALES-project als gratis web service.
De deadline voor indienen is 15 juni 2015. Alle verhalen zullen zichtbaar zijn op een online portaal, op interactieve installaties tijdens de Universele Expositie, een YouTube kanaal en web-TV streaming. In september 2015 zal een online prijsuitreiking alle scholen wereldwijd verbinden. Dit zal een hele verrijking zijn voor de deelnemende studenten: ze zullen de behandelde onderwerpen grondig begrijpen, ze zullen hun vaardigheid om effectief te communiceren via multimedia en interactieve kanalen (mediageletterdheid) verbeteren, ze zullen vaardiger worden in teamwork en samenwerken in een internationale context.
Inschrijven kan online op de TALES-website door het registratieformulier in te vullen
www.storiesforlearning.eu -> competition

Scholen kunnen de basis leggen voor wereldburgerschap : het is een uitdaging en een kans voor elk land (locaal perspectief) en voor de planeet (globaal perspectief)!
December 2014: de inschrijving voor de wedstrijd is nu geopend!
Ga naar de TALES-website om te registreren

Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nieuwsbrief 4 January 2015

Volg TALES op www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: mondelinge en digitale storytelling introduceren in de klas

Het TALES project wil alle volgers eraan herinneren dat ze zich nu kunnen inschrijven voor de
TALES-WEDSTRIJD VOOR DIGITALE STORYTELLING!
Zoals we schreven in onze vorige nieuwsbrief, is TALES voor het schooljaar 2014-2015 partner van PoliCulturaExpoMilano2015, een wereldwijd initiatief voor digitale storytelling met als thema de komende Universele Expositie rond het thema ‘Feeding the Planet, Energy for Life” (www.policulturaexpo.it/world).
TALES biedt Europese scholen de unieke gelegenheid om deel te nemen aan een wereldwijde educatieve ervaring, door een wedstrijd voor digitale storytelling uit te schrijven die gewijd is aan het verwerven van sleutelcompetenties.
Wie kan deelnemen?
Klassen/groepen leerlingen van alle schoolniveaus, begeleid door minstens één leerkracht.
Wat moeten deelnemers doen?
Een interactief multimediaverhaal creëren, met een gebruiksvriendelijke authoring tool die beschikbaar wordt gesteld voor alle geregistreerde deelnemers. Minimum: een “kortverhaal” (~5 minuten lang); maximum: een “volledig verhaal” (20-25 minuten lang). De verhalen moeten in het Engels zijn, zodat ze in heel Europa kunnen worden uitgewisseld.
Waarover moet het verhaal gaan?
Om het even welk onderwerp, zolang het verband houdt met het thema van de Universele Expositie; gaande van duurzaamheid tot biodiversiteit; van locale tradities (voedsel, landbouw) tot legendes en verhalen over voedsel; van honger in de wereld tot gezondheidsproblemen enz. De deelnemers krijgen heel wat kansen en steun om hun onderwerp te linken aan het thema van de expositie.
Waarom deelnemen?
Om deel te nemen aan een internationale educatieve ervaring, om collega’s van heel Europa (en de rest van de wereld) te ontmoeten, om leerlingen te laten deelnemen aan een zeer motiverende activiteit die veel voordelen biedt, vooral wat betreft de sleutelcompetenties: interculturele communicatie, media geletterdheid, groepswerk….
Alle verhalen worden niet alleen gepubliceerd op de TALES website maar ook op de Universele Expositie, zo worden de landen die deelnemen aan dit belangrijke event in de kijker gezet.
Welke data zijn belangrijk?
Registratie is nu geopend; deadline voor indienen van verhalen is eind mei.
Wat als ik een digitaal verhaal wil maken, maar niet wil deelnemen aan de wedstrijd?
Ook dat is mogelijk! Je kan toegang vragen tot de online authoring tool door te mailen naar: nicoletta.diblas@polimi.it. De verhalen zullen (op verzoek) gepubiceerd worden op de website van TALES.
INSCHRIJVEN: ga naar de TALES website en vul het registratieformulier online in:
www.storiesforlearning.eu -> competition
Contact: nicoletta.diblas@polimi.it
Samen een digitaal verhaal maken
Collaboratieve digitale storytelling is een doeltreffende manier om bij de leerlingen belangrijke leerdoelen te bereiken. Eerst en vooral op cognitief vlak: leerlingen worden nieuwsgierig naar het onderwerp van hun verhaal, ze worden vaardig in het herformuleren en verdiepen van hun kennis. Ten tweede, door het coöperatief leren verbeteren leerlingen hun sociale vaardigheden: ze leren samen- werken, initiatief nemen en onderhandelen met hun medeleerlingen. Ten derde is er het belangrijke voordeel dat leerlingen nieuwe technologieën gebruiken die hun mediageletterdheid aanzienlijk verbeteren: ze leren een multimedia-, interactief artefact ontwerpen, ze leren hoe ze audio en beeld combineren, hoe ze muziek en video’s mengen, hoe ze een interactieve boodschap zenden naar een ‘lezer’. En er kan nog veel meer bereikt worden! Leerkrachten weten hoe belangrijk het is dat leerlingen gemotiveerd zijn en samenwerken aan een gemeenschappelijke taak, waarin externe helpers betrokken worden en die verder reikt dan de schoolmuren.
“Tijdens de laatste weken werkte een vader met ons samen, daardoor voelden we ons minder alleen en ontstond er in de klas een warme verbondenheid die verder reikte dan de muren van het klaslokaal. Vanaf dat moment was er geen hiërarchie meer, geen bureaucratie en de les werd een soort denktank, een laboratorium van ideeën. Nu alles voorbij is, zijn we echt trots op wat we gepresteerd hebben en we voelen ons bijna leeg, zonder de uren waarin de leerkrachten veranderden in leerkrachten, ouders in experten, en waarin leerlingen kennis ceëerden.”

(Leerkracht lager secundair, Italië, 2013)

De belangrijkste stappen om samen een digitaal verhaal te creëren, zijn: (1) Het onderwerp kiezen; (2) De inhoud verzamelen (3) Het verhaal organiseren; (4) De inhoud creëren (multimedia); (5) De inhoud uploaden in de tool en (6) De Evaluatie. Meestal worden klassen verdeeld in groepen om deze taken uit te voeren: ze werken in groepsverband na stap 3, dus als de organisatie van het verhaal (in (sub)hoofdstukken) heeft plaatsgevonden. Elke groep is verantwoordelijk voor een specifiek deel van het verhaal. De groepen kunnen elkaar helpen en de slotevaluatie wordt gezamenlijk uitgevoerd. De leerkracht superviseert het hele proces.
Fig 1 tot 6 illustreren enkele stappen:
Fig. 1 Plannen van de visuele communicatie (kleuterschool) Fig. 2 Indien nodig kunnen foto’s gescand worden (kleuterschool)
Fig. 3: audio-opname (lager secundair) Fig. 4 tecnische aspecten (lagere school)
Fig. 5. slotevaluatie (kleuterschool) Fig. 6. slotevaluatie (secundair)
NIEUWS over het TALES project:
Een online cursus (MOOCs) voor leerkrachten over digitale storytelling werd opgestart
Om te registreren: www.storiesforlearning.eu -> training days
Door middel van de MOOC worden succesvolle internationale communities van leerkrachten gevormd: ze werken samen en ondersteunen elkaar. Mis deze kans op een internationale educatieve ervaring niet!
12-13 februari 2015: Trainingsdagen in Herzele (12/2) en in de Landcommanderij Alden Biesen (13/2).
Meer informatie: www.storiesforlearning.eu -> training days
TALES is een multilateraal project van Comenius dat mondelinge en digitale storytelling wil introduceren in schooleducatie, alsook het gebruik van verteltechnieken als een pedagogisch middel. TALES startte in november 2013 en duurt twee jaar.
Projectpartners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nieuwsbrief 5 Mei 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Mondelinge en Digitale Storytelling in de klas


TALES COMPETITIE DIGITAL STORYTELLING
Een nieuwe optie voor deelname: doe mee met een kortverhaal
Registreer tussen 1 april en 31 mei
Zoals we in onze vorige nieuwsbrieven schreven, is TALES gedurende het schooljaar 2014-15 partner van PoliCulturaExpoMilano2015, een wereldwijd initiatief op gebied van digital storytelling met als thema de komende Universele Expositie: “Feeding the Planet, Energy for Life” (www.policulturaexpo.it/world).
Er is nu een nieuwe optie om deel te nemen: het KORTVERHAAL.
Een kortverhaal is een multimediaverhaal met beperkte duur (4-5 minuten), het vereist weinig inspanning: 2 tot 4 weken klassikaal werk. Toch biedt de creatie van een kortverhaal de volledige set van pedagogische voordelen van digital storytelling op school, zoals betere communicatievaardigheden, betere mediageletterdheid, een beter begrip van het onderwerp, betere sociale vaardigheden enz.
Leerkrachten kunnen meerdere kortverhalen maken in eenzelfde klas: verschillende groepjes studenten kunnen aan verschillende verhalen werken.
Een kortverhaal is een ideaal medium voor situaties waarin leerkrachten geen complexere activiteit willen beginnen, bv. wegens tijdsgebrek, gebrek aan ervaring, schrik om een complex project niet te kunnen afronden.
Alle kortverhalen zullen (op verzoek) gepubliceerd worden op de TALES website.
Inschrijven kan op de website door het registratieformulier online in te vullen:
www.storiesforlearning.eu -> competition
Contact: nicoletta.diblas@polimi.it
TALES is een multilateraal project van Comenius dat mondelinge en digitale storytelling wil introduceren in schooleducatie, alsook het gebruik van verteltechnieken als een pedagogisch middel. TALES startte in november 2013 en duurt twee jaar.
Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nieuwsbrief 6 Juni 2015 [English]

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

COURSE & FINAL CONFERENCE

24 – 26 September 2015, Beja, Portugal

INVITATION

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education.
The end target groups of TALES are 6 – 18 year old pupils and students. For these groups the project focuses on the development of key competences through storytelling.
In order to achieve this, TALES targets initial teacher training students, teachers at school, teacher trainers as well as curriculum developers, storytellers cooperating with schools, decision-makers in the education sector …, interested in using oral and digital storytelling in education.
For these target groups the project team created a sound approach for introducing storytelling in the classroom, based on methodology analysis, a collection of good practice examples in Europe, expertise gathered while organising pilot projects … All this will be presented in a TALES manual and on the project website.
You are kindly invited to the final TALES conference & course that will take place in Beja, Portugal. The course & conference starts on 24 September at 13.00 and ends on Saturday 26 September at 16.30. At the conference we will present the results and material of the project. There will also be key notes and workshops by educationalists and professional storytellers. In the evenings participants will also have the opportunity to attend the international storytelling festival, organised by the city of Beja.
Target groups: active teachers, teacher trainers, storytellers, educational policy makers … interested in introducing oral or digital storytelling in the classroom.
Costs: There is no conference or course fee, participation is free of charge.
Participants pay their travel costs and accommodation & subsistence.
ERASMUS+ KA1: Schools with a KA1 grant and a European Development Plan including staff development on education through storytelling, innovative didactics, cultural competences, … can use their grant for attending the course & conference.
Venue: Beja city hotels and rooms. The conference will take place at the Municipal Theatre (Teatro Municipal Pax Julia) in the historic centre of Beja.
Travel: Beja is situated in the Alentejo region in Portugal, about 180 km. south east of Lisbon. International participants can arrive on the evening of the 23rd or the morning of the 24th September. International participants can travel via Lisbon International airport. There are train and bus connections to Beja.
Places to stay: in Beja (prices from 35€ to 50€ single room per night):
Places to eat in Beja: there are several restaurants in the historical centre where the average price of a complete meal is under 15€.
Registration of non-Portuguese participants ONLY via: myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be
Draft programme
Wednesday 23 September
17.00: arrival international guests & trainers
20.30: dinner
Thursday 24 September:
10.00 – 12.30: arrival international and local guests. Registration
13.00: Lunch
14.00 – 17.30: workshop:
–> Oral storytelling in the classroom: Jan Blake, storyteller (UK)
20.00: dinner & festival programme
Friday 25 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: Opening International TALES conference
10.00: TALES: Key Competence development & Storytelling in the Classroom: Guy Tilkin, TALES coordinator, Landcommanderij Alden Biesen (BE).
10.45: Keynote: “Oral Storytelling in the classroom”: Jan Blake, UK, storyteller
11.30: coffee break
12.00: Keynote: “Using Story in education and professional development”
–> (title to be confirmed): Jennifer A. Moon, UK,
13.00: lunch
14.30: Parallel workshops: the Tales pilots
16.00: Parallel workshops: the Tales pilots
20.00: dinner & festival programme
Saturday 26 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: The TALES approach
10.30: coffee break
11.00: Keynote: Digital storytelling in the classroom (speaker to be confirmed)
12.30: lunch
13.30: Parallel workshops on storytelling and digital storytelling in the classroom: Jan Blake, Nicoletta di Blas, Patricia Huion & Marleen Mesotten, Heidi Dahlsveen)
16.30: end of the conference departure or
20.00: dinner and festival
Sunday 27 September: departure
TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education. TALES started in November 2013 and will last 2 years.
Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Nieuwsbrief 7 – September 2015

Voig TALES op www.storiesforlearning.eu

 

  TALES: mondelinge en digitale verhalen introduceren in de klas

Vertellen of niet vertellen?

De kracht van verhalen als opvoedkundig middel wordt algemeen erkend. Veel aspecten van storytelling staan dicht bij ons dagelijks leven, bij onze manier van denken en betekenis geven aan de wereld. Leerkrachten en trainers zien vaak de voordelen van de ‘technische competenties’ die verworven worden door storytelling, maar soms onderschatten ze de sociale effecten en het effect van alternatieve denkwijzen die de verhalen inhoudelijk bieden. Het is erg belangrijk om ook dit onder de aandacht te brengen.

Narratief denken.
Een belangrijk argument om storytelling te introduceren in de klas is het feit dat verhalen en storytelling verlopen via een ‘narratief patroon’. Elk verhaal is narratief en de structuur reflecteert de manier waarop wij, als lerend individu, betekenis of zin geven aan persoonlijke ervaringen. Informatie in de vorm van verhalen wordt gemakkelijker opgenomen door ons brein.
Inhoud aanbieden door verhalen wordt beschouwd als gunstig voor het leerproces. Het werkt als een ‘betekenisgevend instrument’, ondersteunt onze verbeelding en ons geheugen en draagt bij tot de ontwikkeling van onze identiteit.
Een verhaal is om het even welk verslag van samenhangende gebeurtenissen, waar gebeurd of verbeeld, gepresenteerd in een reeks van geschreven of gesproken woorden, stilstaande of bewegende beelden (Wikipedia). J. Bruner (1986) beweert dat we twee denkmethodes gebruiken: ‘een paradigmatische en een narratieve’. De eerste is ‘logisch’ en zoekt causale verbanden (deductie, inductie, abductie). Ze behandelt feiten en objectieve waarheden.
De narratieve denkmethode behandelt menselijke intenties, gevoelens en persoonlijke ervaringen. Polkinghorne (1988) zegt het zo: ‘De paradigmatische modus zoekt naar condities voor universele waarheden terwijl de narratieve modus zoekt naar bijzondere verbanden tussen gebeurtenissen.’ In de westerse maatschappij (en het onderwijs) wordt veel meer waarde gehecht aan de paradigmatische modus dan aan de narratieve.

Storytelling als betekenisgevend instrument
Onderwijzen door middel van verhalen draagt bij tot het leerproces omdat de inhoud aangeboden wordt in een structuur die overeenkomt met de manier waarop wij betekenis geven aan ons persoonlijk leven. ‘Het verhaal is een fundamentele structuur van menselijke zingeving.’ (J. Bruner, 1986). Ook M. Clark en M. Rossiter (2008) zijn ervan overtuigd dat ‘Betekenis geven een narratief proces is. Wij geven betekenis aan onze dagelijkse ervaringen door die om te bouwen tot een verhaal, door verhalen te construeren die de dingen coherent maken. Het gaat erom ervaringen een plaats te geven in een bepaald verhaal of door een nieuw verhaal te construeren.’
We proberen mentaal om elk nieuw stuk informatie te verbinden met een bestaande gedachtereeks. De nieuwe elementen worden ‘verpakt’ als een verhaal en verbonden met bestaande verhalen. Het type relatie tussen nieuwe en oude verhalen en de plaats die het nieuwe verhaal krijgt in de (culturele) clusters van oude verhalen definiëren de betekenis(sen). ‘ Daarom is de meest effectieve manier om leerders te bereiken met educatieve boodschappen in en door deze narratieve constructies. Leerders verbinden nieuwe kennis met beleefde ervaring en verweven die met bestaande verhalen.’ (Hopkins 1994)

Storytelling als geheugeninstrument
Het is niet alleen het narratief betekenisgevend proces dat verbeterd wordt door het onderwijzen met verhalen, maar ook ons geheugen vaart er wel bij. Verbindingen maken met ‘bestaande verhalen’ in ons brein is een manier om nieuwe inhoud te verbinden met wat we al weten en die te onthouden; het is geheugenconstructie. Dit proces wordt verbeterd door twee factoren: het verbeeldingselement en het emotioneel element van storytelling.
Terwijl mensen naar een verhaal luisteren, creëren ze beelden in hun geest. Vertellen en luisteren gaan gepaard met creatieve processen. De verteller introduceert beelden en ‘leidt/orkestreert’ de verbeelding van de mensen in het publiek. ‘In de mondelinge traditie betrekt storytelling de verteller en het publiek. De verteller creëert de ervaring terwijl het publiek de boodschap waarneemt en persoonlijke mentale beelden creëert uit de woorden die het hoort en de gebaren die het ziet. Het publiek wordt co-creëerder van de kunst.’ (AskDefine.com)
Het verbeeldingsvermogen is een belangrijk element in de geheugenconstructie. P. Harris (2000) beweert dat: ‘Terwijl volwassenen naar een verhaal luisteren, bouwen ze in hun geestesoog, bij wijze van spreken, een mentaal beeld of een model van de situatie die beschreven wordt of van de gebeurtenissen die zich ontvouwen. Het is dat mentaal model dat ze voor lange tijd vasthouden, eerder dan de gebruikte woorden.’ Hij argumenteert dat de mentale modellen, gecreëerd in onze verbeelding, zich ontwikkelen uit de verhalen en het fantasiespel uit onze vroege kindertijd (MIT.edu paper). Ook metaforisch denken is een aspect van verbeelding en creativiteit. Het maken van vergelijkingen en analogieën tussen elementen van verschillende categorieën is creatief denken. Een verhaal kan op zichzelf een metafoor zijn of het kan een aantal metaforen aanbieden.
Maar ook het emotioneel aspect is belangrijk. Verhalen doen een appel op het hart, ze engageren de luisteraar op een emotionele manier, ontlokken gevoelens, zetten aan tot handelen. ‘Verhalen zijn krachtig precies omdat ze leerders engageren op een diepmenselijk niveau. Verhalen slepen ons mee in een ervaring op meer niveaus dan enkel het cognitief niveau; ze engageren onze geest, onze verbeelding, ons hart, en dit engagement is complex en holistisch.’ (Clark en Rossiter, 2008)

Storytelling als identieit: wij zijn onze verhalen
« Un homme, c’est toujours un conteur d’histoires,
il vit entouré de ses histoires et des histoires d’autrui,
il voit tout ce qui lui arrive à travers elles;
et il cherche à vivre sa vie comme s’il la racontait »

J.P. Sartre

Dus ook J.P. Sartre beweert dat we omringd zijn door verhalen. Verhalen bevinden zich in ons geheugen, in onze familiegeschiedenis, onze straat, stad en ons land. Verhalen verschijnen als we vrienden ontmoeten, collega’s, buren … Ze gaan over het dagelijks leven, geluk, verdriet, boosheid, angst of gewoon over fait divers. Ze helpen ons om een gemeenschap te bouwen en vertrouwen te winnen.
Betekenis en zin halen uit wat we dagelijks ervaren is niet enkel een individueel leerproces, maar ook een sociaal constructivistisch leerproces. Als dusdanig is het ook geworteld in een culturele en sociale context. We bouwen onze verhalen samen met onze gelijken, onze bouwstenen halen we uit ons sociaal milieu, we clusteren onze verhalen volgens de aangeboden modellen.
Er zijn dus duidelijk een aantal goede argumenten om verhalen te introduceren als didactisch middel. Als u meer wil weten, ga dan a.u.b. naar www.storiesforlearning.eu
TALES is een Comenius Multilateraal Project dat mondelinge en digitale storytelling en het gebruik van storytelling-technieken wil introduceren als een pedagogisch middel in schooleducatie. TALES startte in november 2013 voor de duur van twee jaar.
Projectpartners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Hard-Copy newsletter 1 ‐ December 2014

Hard-Copy newsletter 2 – October 2015

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.