Uudiskiri

1 uudiskiri – Jaanuar, 2014

Vaata lisaks TALES on www.stroriesforlearning.eu

[from March 2014 on]

TALES: Lugude vestmine kui pedagoogiline meetod

TALES on Comeniuse projekt, mis tutvustab traditsioonilist ja digitaalset lugude vestmist kui pedagoogilist meetodit. Projekt keskendub sellele, kas ja kuidas lugude vestmist rakendada õppetöös. Projekt algas 2013 a novembris ja kestab kaks aastat.
Projekti sihtgrupiks on 6-18 aastased õpilased. Antud vanuseastme õpilastes püütakse arendada üldpädevusi just lugude vestmise meetodite abil, arendatakse emakeele- ja võõrkeele oskust, üldkultuurilisi pädevusi, loovust ja suhtlemisoskust. Lisaks arendatakse õpilaste oskusi IKt alal.
Lisaks õpilastele on sihtgrupiks õpetajakoolituse üliõpilased, õpetajakoolituse õppejõud ja tegevõpetajad. Projekti jooksul tehakse koostööd professionaalsete jutuvestjatega, õppekava koostajate ja haridusametnikega. Professionaalsete jutuvestjatega korraldatakse koolitusi tegevõpetajatele, et õpetajad lugude vestmist kui pedagoogilist meetodit õppetöös rakendaks.

Projekti esimeses etapis viiakse läbi küsitlus üliõpilaste, õppejõudude ja tegevõpetajate seas, et teada saada nende hinnanguid, suhtumist ja kogemusi lugude vestmisest. Küsitluse analüüs annab konkreetse teadmise hetkeseisust ja suunad edasiseks tegevusteks.

Teises etapis kogutakse ja koondatakse senised hea praktika näited kuidas on lugude vestmist õppetöös kasutatud. Iga partner esitab 2-3 head näidet, millest luuakse õppematerjal täienduskoolituse või õpetajakoolituse jaoks ja tõlgitakse kõigi partnerriikide keeltesse.

Kolmandas etapis toimub lugude vestmise projekti piloteerimine koolides, kus rakendatakse erinevaid lugude vestmise meetodeid koolides ja 6-18 aastaste õpilastega. Lisaks korraldatakse digilugude võistlus, kus kõik lood koondatakse ja esitletakse veebileheküljel.

Lisas toimub õppepäev, kus tutvustatakse lugude vestmist (ka digilugu) kui õpetamismeetodit ja selle rakendamist õppetöös. Projekti lõpetab rahvusvaheline konverents, kus tehakse kokkuvõte projektist ja tutvustatakse projekti tulemusi.

Projekti parnerid:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – projekti koordinaator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

De Verhalenboot / The Storyboat (NL)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Kõik projekti materjalid koondatakse www.storiesforlearning.eu ja tõlgitakse partnerriikide keelde.

[from March, 2014 on]

2.uudiskiri – oktoober, 2014

Vaata lisaks TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Lugude vestmine kui pedagoogiline meetod

Lugude vestmine on mõjuvõimas tee julgustada õpilasi loovalt mõtlema ja ennast väljendama. Samuti on lugude vestmise erinevate meetodite kasutamine hea võimalus arendada õpilaste üldpädevusi.

Kas ja kuidas lugude vestmist (nii traditsioonilist kui digitaalset) rakendatakse õppetöös, millisel määral kajastub see õpetajakoolituse õppekavades ja õpetaja ainekavades Euroopa hariduselus?

TALES projekti raames soovitakse põhjalikult uurida projekti partnerriikide (Austria, Belgia, Eesti, Itaalia, Norra, Portugal ja Inglismaa) õpetajakoolituse ja koolide õppekavu, et saada vastus küsimusele: kas ja kuidas on lugude vestmist kui pedagoogilist meetodit käsitletud erinevates dokumentides.

Küsitluse ja uurimuse eesmärk on koguda informatsiooni lugude vestmise meetodite kasutamise kohta õppetöös ja koolitusprogrammides. Küsitlus koosnes küsimustest mille eesmärk oli välja selgitada õpetajakoolituse üliõpilaste, õppejõudude ja tegevõpetajate (õpilased vanuses 8-16) õpetajate huvi ja valmisolek lugude vestmise meetodi kasutamise osas.

Põhiküsimus neile oli:

  • Kas lugude vestmine kui pedagoogiline meetod on sätestatud institutsiooni õpetajakoolituse õppekavas?
  • Kas sa oled huvitatud lugude vestmise meetodi rakendamisest õppetöös? Kas sa oled sellega seoses otsinud (või ise loonud) vajalikke õppematerjale?

Lisaks küsiti professionaalsetelt jutuvestjatelt nende kogemuse kohta.

Õpetajate küsitlusele vastas 161 õpetajat, õppejõudu ja üliõpilast. Enamus vastajates (33, 78%) on seotud keskastme õpilastega, järgnesid õpetajad, kes õpetavad algastmes (21,26%). Vastajad on pärit järgmistest riikidest: Austria, Belgia, Taani, Norra, Island, Itaalia, Ühinenud Kuningriigid, Prantsusmaa, Šveits, Eesti ja Kanada.

Jutuvestjate küsitlusele vastas 71 professionaalset jutuvestjat järgmistest riikidest: ´Iirimaa, Belgia, Ühinenud Kuningriigid, Hispaania, Mehhiko, Norra, Austria, Rootsi, Taani, Austraalia, prantsusmaa, USA, Ungari, Holland, Saksa, Soome, Itaalia, Šveits. 50% vastajatest väitis, et on aktiivsed koolitajad ja koolidega seotud., 42% tegutsevad koolitajatena teistes valdkondades. Vastajad kvalifitseerisid end enamasti aktiivselt haridusega

Kui tihti te kasutate lugude vestmist või lugude vestmise meetodeid praktikas?
Lugude vestmist kasutatakse sageli koos teiste tegevustega, nagu draama, laulud, etlemine. 82.09% vastajatest leidis, et õpetajad kasutavad õppetöös lugusid ja lugude jutustamist. Sama küsiti digitaalse lugude jutustamise kohta ja 47,44% vastas jaatavalt, 52,48% eitavalt. Mitmed kirjeldused näitavad, et tehnilisi vahendeid ja kasutata väga aktiivselt ja mõned vastajad leiavad, et digitaalne lugude jutustamine ei ole „päris“ lugude jutustamine

Miks kasutate lugude vestmist?
Andes hinnanguid erinevatele väidetele, selgus, et kõik vastajad (nii õpetajad kui jutuvestjad) on veendunud, et lugude jutustamine klassiruumis toetab õppimist ja eriti sotsiaalset õpikeskkonda. Lisaks arendab õpilaste mälu, võõrkeeleoskust, väljendusoskust, loovust. Samuti saab lugude vestmise kaudu käsitleda erinevaid teemasid, mis puudutavad väärtushinnanguid, erinevaid kultuure ja muid sügavamaid teemasid. Vastamisel sai anda punkte 5-palli süsteemis ja enamasti andsid vastajad 4-5 punkti. Ainuke, mida hinnati madalamalt kui 4 punkti, oli väide, et lugude jutustamine aitab jälgida ja hinnata õpilaste õppimist.

Kas lugude vestmine kui pedagoogiline meetod on teie institutsiooni õppekavas eraldi välja toodud (nt eraldi moodul või õppeaine)?
62.50% vastajatest märkis, et lugude vestmine õppekavas mainitud mõne õppeaine osana, mis peamiselt piirdub lühikese teoreetilise tutvustusega. 20.83% märkis, et lugude vestmine on valikainena praktilise koolitusena (min 10 tundi) 19.44% vastas, et seda ei nimetata nende institutsioonide õppekavas üldse.

Küsimusele Kas Sinu arvates peaks õpetajakoolituse üliõpilased õpingute jooksul kokku puutuma lugude vestmisega? Kas neil on seda tulevikus vaja? vastasid kõik õpetajad (100%) jah, jutuvestjatest ainult 3% leidis, et see ei ole vajalik.

Kas Sa sooviksid tutvustada lugude jutustamise meetodit oma klassis ja mida Sa selleks vajad?
88.54% vastajatest soovib seda praktiseerida oma klassis. Tutvustamine peaks olema tulemuslik ja selleks on oluline, et õpetajal oleks metodoloogilisi materjale, häid näiteid, hea koolitus, raha erinevate abivahendite jaoks, finantse ja aega. Kõik õpetajakoolitusega seotud vastajad arvasid, et tulevased õpetajad peaksid mingilgi viisil oma õpingute jooksul lugude vestmisega kokku puutuma.

Millised on jutuvestjate ootused?
Mõlema grupi (õpetajad ja jutuvestjad) vastustest ilmnes, et jutuvestjad peaksid õpetajate koolitamisel keskenduma veel rohkem praktilisele poolele, samal ajal kui õpetaja jälgib ja järgib didaktilist poolt. Eelnevalt peaks jutuvestjaid teavitama tänapäevastest õpetamismetoodikatest. Lähtuvalt vastajate vajadustest tuntakse eeskätt puudust struktureeritud ja süstematiseeritud õppematerjalidest.

Kokkuvõtteks, analüüsides vastuseid, saab väita, et lugude vestmine on suurepärane pedagoogiline meetod, mida peaks aktiivsemalt õppetöös kasutama. Selleks peaks jutuvestjad õpetajaid rohkem inspireerima ja julgustama olema loovad, avatud ja püüaks mõnikord „raamist välja tulla“

Täies pikkuses kokkuvõtet küsitlusest saad lugeda siit:: www.storiesforlearning.eu “state of the art” (from November 1st, 2014).

TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education. TALES started in November 2013 and will last 2 years.

Projekti partnerid:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – koordinaator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

3.uudiskiri – Detsember, 2014

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

TALES projekti meeskonnal on hea meel teatada, et 2015.aastal algab rahvusvaheline digilugude võistlus. Üheks oluliseks märksõnaks lugude loomisel on tähelepanu pööramine õpilaste üldpädevuste arendamisele. TALES pakub kõigile Euroopa koolidele võimalust osaleda rahvusvahelisel digilugude loomise võistlusel.
TALES partner Milano Polütehnikum (Politecnico di Milano) osaleb maailmanäitusel Expo Milano 2015 ekspositsiooniga “Feeding the Planet, Energy for Life”, kus tutvustatakse digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit, mida saab edukalt kasutada õppetunnis erinevates vanuseastmetes ja õppeainetes.
Rahvusvaheline digilugude võistlus
Võistlusel võib osaleda õpilaste grupp, vanuses 4-18. Ülesandeks on luua interaktiivne temaatiline lugu, kus kasutatakse erinevaid haridustehnoloogilisi võimalusi.
Loo esitamise tähtaeg on 15.juuni 2015.
Kõiki esitatud lugusid on võimalik näha Internetis TALES kodulehel. Septembris, 2015 toimub auhinnatseremoonia, kus Interneti vahendusel saavad sellest osa võtta koolid, kes on võistlusele oma töö esitanud. Õpilased saavad mitme olulise kogemuse võrra rikkamaks; näiteks võimaluse põhjalikult süveneda ühte teemasse, koostööoskuse, teadmisi ja kogemusi tehnoloogia kasutamises, lisaks rahvusvahelise kogemuse.
Registreerimisvorm on juba avatud! Anna osalemisest teada TALES kodulehel:
www.storiesforlearning.eu -> competition

Konkursist osavõtt annab koolidele ja õpilastele suurepärase võimaluse tutvustada Euroopas oma riiki, kogukonda ja kooli.
TALES on Comenius projekt, mis tutvustab traditsioonilist ja digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit. Projekt algas novembris 2013 ja kestab kaks aastat.
Projekti partnered:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

4.uudiskiri- Jaanuar, 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

TALES projekti meeskond tuletab meelde, et
TALES DIGITAALSETE LUGUDE LOOMISE VÕISTLUS ON AVATUD!
Nii nagu me eelmises uudiskirjas teatasime, teeb TALES projekt koostööd Milano 2015 maailmanäitusega ja tutvustab näitusel digitaalsete lugude loomist kui õppemeetodit ekspositsiooniga Feeding the Planet, Energy for Life (www.policulturaexpo.it/world).
TALES pakub Euroopa koolidele unikaalset võimalust osaleda rahvusvahelises haridusalases projektis. See võimalus avaneb kõigile juhul, kui osalete digitaalsete lugude loomise võistlusel.
Kes võib osaleda?
Kõikide kooliastmete klassid või õpilaste grupid, keda juhendab vähemalt üks õpetaja.
Mida osalejad tegema peavad?
Osalejad peavad lihtsate tehniliste vahenditega looma interaktiivse lühiloo (5-25 minutit). Lood peavad olema inglisekeelsed, et neid lugusid saaks tutvustada ja levitada kogu Euroopas.
Millest lugu peaks olema ?
Sobivad kõik lood, mis on mingil moel seotud Maailmanäituse temaatikaga. Sobivad teemad on seotud säästva arengu ja jätkusuutlikkuse teema, kohalike traditsioonide ja legendide tutvustamine.
Miks osaleda?
Osalemine tõeliselt rahvusvahelises haridusalases projektis ja sel moel kohtumine eakaaslastega üle Euroopa on väärtus oamette. Õpilased saavad aktiivselt mõelda ja tegeleda peamiste õppekavas sätestatud võtmekompetentside arendamisega, Lisaks arenevad õpilaste ettevõtlikkus, rühmatöö oskus ja eneseväljendusoskus.
Kõik lood avalikustatakse ainult TALES kodulehel ja maailmanäituse ametlikul veebisaidil.
Millised on olulised kuupäevad?
Registreerimine on praegu avatud ja lugude esitamise tähtaeg on mai lõpus.
Kas ma saan luua digitaalse loo ka nii, et võistlusel ei osale?
Ja saab! Pöördu korraldaja Nicoletta DiBlasi poole nicoletta.diblas@polimi.it. Valminud lood avaldatakse TALES kodulehel.
Osavõtuks täida sooviavaldus
www.storiesforlearning.eu -> võistlus
Kontakt: nicoletta.diblas@polimi.it
Koostöös loodud digitaalne lugu
Koostöös digitaalsete lugude loomine on efektiivne ja lihtne võimalus arendada õpilaste erinevaid võtmepädevusi. Esiteks saavad õpilased keskenduda ja tegeleda põhjalikult ühe teemaga. Teiseks, tehes koostööd kaaslastega arenevad õpilaste sotsiaalsed oskused, koostööoskus ja eneseväljendusoskus. Kolmandaks ja väga oluliseks nüansiks on õpilaste infotehnoloogiliste oskuste ja digipädevuse arenemine, mis tänapäeva elus on asendamatud oskused. Loo koostamisel tutvutakse ja õpitakse kasutama multimeedia võimalusi, näiteks teksti, kahe- või kolmemõõtmelise graafika, heli ja video kasutamist.
Koostöö toetab õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Kõige paremaks tõestuseks on ühe Itaalia kooliõpetaja sõnad õpetaja sõnad, kes oma õpilaste tegevust kõrvalt jälgis ja toetas:

“.selleks ajaks, kui üks isa meiega projekti lõpufaasis koostööd tegema hakkas, oli klassiruum muutunud avatumaks ja keegi ei tundnud end enam üksikuna. Sellest hetkest alates oli hierarhia ja bürokraatia koolis murtud ja õppetund kujunes pigem mõttekojaks või laboriks. Nüüd, kui kõik läbi on saanud, oleme tõesti uhked selle üle, mida me teinud oleme. Peale projekti tunnen puudust nendest tundidest kui õpetajad kehastusid õpilasteks, lapsevanemad ekspertideks ja mis kõige tähtsam – õpilastest said loojad ja ideede rakendajad.…“

(Itaalia õpetaja, 2013)

Lühidalt on peamised koostöös digitaalsete lugude loomise etapid järgmised: (1)teemavalik, ideede leidmine (2) kontkesti, sisu loomine, materjalide leidmine ; (3) loo organiseerimine; pildid, helid, autoriõigused; 4) multimeedia, salvestustehnika tutvustamine; (5) loo salvestamine; (6) tulemus ja selle esitlemine.
Tavaliselt on klassi õpilased gruppideks jagunenud ja gruppide jagunemine toimub peale kolmandat sammu. Loomulikult leiab iga õpetaja enda õpilastele sobiva võimaluse.
Pildid 1 – 6 illustreerivad kõiki samme.
1 Planeerimine (eelkool) 2 Vajadusel võib pildid skänneerida (eelkool)
3. heli salvestamine (põhikool) 4 Õpilased tegelevad tehnilise töötlusega (algool)
5. Tulemus ja selle esitlemine (eelkool) 6.Tulemus ja selle esitlemine (põhikool)
Veel uudiseid TALES projektis
Avatud on e-kursus (MOOCs) õpetajatele digitaalse lugude loomise õpetamiseks
Registreeri: www.storiesforlearning.eu -> training days
MOOC toetab õpetajaid digitaalsete lugude loomisel ja nende õpetamisel. See on suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelisel kurusel!
12.-13. veebruaril 2015 toimus koolitus Belgias, Landcommanderij Alden Biesen.
Selle kohta saad rohkem infot siit: www.storiesforlearning.eu -> training days
TALES on Comenius projekt, mis tutvustab traditsioonilist ja digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit. Projekt algas novembris 2013 ja kestab kaks aastat.
Projekti partnered:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – koordinaator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

5.uudiskiri – Mai, 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Traditsiooniline ja digitaalne lugude vestmine kui pedagoogiline meetod


TALES: DIGITAALSETE LUGUDE LOOMISE VÕITSLUS
UUS VÕIMALUS osalemiseks : LÜHILUGU
Registreerimine 1.aprill-31.mai
Nii nagu me eelnevalt oleme teatanunud, et TALES üks partneritest osaleb maailmanäitusel ExpoMilano2015 ja ekspositsioon Feeding the Planet, Energy for Life tutvustab digilugude kasutamist õppetöös (www.policulturaexpo.it/world).
Nüüd on avanenud uus võimalus osalemiseks: kirjuta ja loo LÜHILUGU!
Lühilugu on interaktiivne 4-5 minutiline lugu, mis on loodud haridustehnoloogilisi võimalusi rakendades. Lugu võiks olla loodud nii, et nõuab võimalikult vähe pingutusi ja aega (nt 2-4 nädalat) ja sobituks igapäevase õppetööga. Sellegipoolest peaks loo loomisel arvestama õpilaste üldpädevuste arendamisega; koostöö; suhtlemine; väärtuspädevus jne.
Õpetajad loovad lihtsaid lugusid kaasates kõiki oma õpilasi ja rakendades nad tegevussse väikestes gruppides.
Lühilugu on ideaalne formaat, sest on võimalus tavalisi takistusi (ajapuudus, oskuste puudus, motivatsioonipuudus tegeleda suure projektiga). Loodetavasti on see hea võimalus tegeleda millegi põnevaga, samas ei ole suur ega mahukas projekt.
Kõik lood on nähtaval TALES kodulehel.
REGISTREERIMISEKS külasta TALES kodulehte ja täida registreerimisvorm:
www.storiesforlearning.eu võistlus
kontakt: nicoletta.diblas@polimi.it
TALES on Comenius projekt, mis tutvustab traditsioonilist ja digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit. Projekt algas novembris 2013 ja kestab kaks aastat.
Projekti partnered:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – koordinaator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

6.uudiskiri – Juuni, 2015 [English]

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

COURSE & FINAL CONFERENCE

24 – 26 September 2015, Beja, Portugal

INVITATION

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education.
The end target groups of TALES are 6 – 18 year old pupils and students. For these groups the project focuses on the development of key competences through storytelling.
In order to achieve this, TALES targets initial teacher training students, teachers at school, teacher trainers as well as curriculum developers, storytellers cooperating with schools, decision-makers in the education sector …, interested in using oral and digital storytelling in education.
For these target groups the project team created a sound approach for introducing storytelling in the classroom, based on methodology analysis, a collection of good practice examples in Europe, expertise gathered while organising pilot projects … All this will be presented in a TALES manual and on the project website.
You are kindly invited to the final TALES conference & course that will take place in Beja, Portugal. The course & conference starts on 24 September at 13.00 and ends on Saturday 26 September at 16.30. At the conference we will present the results and material of the project. There will also be key notes and workshops by educationalists and professional storytellers. In the evenings participants will also have the opportunity to attend the international storytelling festival, organised by the city of Beja.
Target groups: active teachers, teacher trainers, storytellers, educational policy makers … interested in introducing oral or digital storytelling in the classroom.
Costs: There is no conference or course fee, participation is free of charge.
Participants pay their travel costs and accommodation & subsistence.
ERASMUS+ KA1: Schools with a KA1 grant and a European Development Plan including staff development on education through storytelling, innovative didactics, cultural competences, … can use their grant for attending the course & conference.
Venue: Beja city hotels and rooms. The conference will take place at the Municipal Theatre (Teatro Municipal Pax Julia) in the historic centre of Beja.
Travel: Beja is situated in the Alentejo region in Portugal, about 180 km. south east of Lisbon. International participants can arrive on the evening of the 23rd or the morning of the 24th September. International participants can travel via Lisbon International airport. There are train and bus connections to Beja.
Places to stay: in Beja (prices from 35€ to 50€ single room per night):
Places to eat in Beja: there are several restaurants in the historical centre where the average price of a complete meal is under 15€.
Registration of non-Portuguese participants ONLY via: myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be
Draft programme
Wednesday 23 September
17.00: arrival international guests & trainers
20.30: dinner
Thursday 24 September:
10.00 – 12.30: arrival international and local guests. Registration
13.00: Lunch
14.00 – 17.30: workshop:
–> Oral storytelling in the classroom: Jan Blake, storyteller (UK)
20.00: dinner & festival programme
Friday 25 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: Opening International TALES conference
10.00: TALES: Key Competence development & Storytelling in the Classroom: Guy Tilkin, TALES coordinator, Landcommanderij Alden Biesen (BE).
10.45: Keynote: “Oral Storytelling in the classroom”: Jan Blake, UK, storyteller
11.30: coffee break
12.00: Keynote: “Using Story in education and professional development”
–> (title to be confirmed): Jennifer A. Moon, UK,
13.00: lunch
14.30: Parallel workshops: the Tales pilots
16.00: Parallel workshops: the Tales pilots
20.00: dinner & festival programme
Saturday 26 September
08.30 – 09.30: registration of local conference guests
09.45: The TALES approach
10.30: coffee break
11.00: Keynote: Digital storytelling in the classroom (speaker to be confirmed)
12.30: lunch
13.30: Parallel workshops on storytelling and digital storytelling in the classroom: Jan Blake, Nicoletta di Blas, Patricia Huion & Marleen Mesotten, Heidi Dahlsveen)
16.30: end of the conference departure or
20.00: dinner and festival
Sunday 27 September: departure
TALES is a Comenius Multilateral Project that wants to introduce oral and digital storytelling and the use of storytelling techniques as a pedagogical tool in school education. TALES started in November 2013 and will last 2 years.
Project partners:

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – coordinator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

7.Uudiskiri – September 2015

Follow TALES on www.storiesforlearning.eu

 

 TALES: Introducing Oral and Digital Storytelling in the Classroom

Rääkida või mitte rääkida?

Lugude vestmist kui pedagoogilist meetodit on propageeritud ja laialdaselt tunnustatud. Lugude vestmine on mitmes aspektis väga lähedane meie igapäevaelule ja sellele, kuidas me mõtleme ning maailma mõista püüame. Paraku keskenduvad õpetajad ja koolitajad pigem loo tehnilise külje ja sisu edasiandmisele, kui loo emotsionaalsele väärtusele.

Narratiivne mõtlemine
Peamiseks argumendiks lugude vestmise kasutamisel õppetöös on loo kui “mustri” loo kui näite esitamine. Jutustaja annab igale loole oma näo ja peegelduse, lisades isikliku emotsiooni ja elukogemuse. Info, mis on esitatud loo kujul salvestub paremini meie mällu, mistõttu lugude kasutamine on õpetajale universaalne ja efektiivne tööriist, mis toetab kujutlusvõimet, meeldejätmist ja identiteedi arengut.
Narratiiv ehk lugu on kirjandusteaduses ja semiootikas fiktiivsete või reaalsete sündmuste kirjeldus, mis on vormistatud näiteks müüdi, jutustuse, muinasjutu, romaani, poeemi või ajalooraamatu kujul. Narratiivi olemasoluks on vajalik: sündmus, jutustaja ja vastuvõtja (Wikipedia). J. Bruner (1986) väitel kasutatakse kahte lähenemisviisi: paradigmaatilist ja narratiivset. Esimese märksõnaks on loogika, mis otsib põhjuslikke seoseid (induktsioon, deduktsioon, abduktsioon), käsitleb fakte ja objektiivset tõde. Narratiivne lähenemine tegeleb inimese kavatsuste, tunnete ja isiklike kogemustega. Polkinghorne (1988) väidab, et paradigmaatiline lähenemine otsib universaalset tõde ja narratiivne südmustevahelisi seoseid. Meie ühiskonnas (ja hariduses) on hetkel enam väärtustatud paradigmaatiline lähenemine.

Lood ja tähenduse mõistmine
Õppetöös narratiivide kasutamine seob loo sisu meie isikliku kogemusega. Narratiivid on tähtsad meie identiteedi kujunemisel, maailma interpreteerimisel ja mõistmisel. Bruner ütleb, et narratiivid on konkreetsed. See on viis, kuidas me struktureerime ja räägime teistele lugusid oma elust, asjadest ja kogemustest. Narratiivne vorm on üldine kogemuste kognitiivse organiseerimise vorm mälus ning see ei ole ainult seotud tekstidega, pigem psühholoogiliste ja mentaalsete vormidega. Ka M. Clark ja M. Rossiter (2008) on veendunud, et me loome narratiive, et mõtestada meie igapäevaseid kogemusi. Inimeste saatused maailmas on kujutatud konkreetsel, ajaliselt ja ruumiliselt määratletud situatsioonides.
Tavaliselt püüab inimene lisada iga uue loo andmed olemasolevatele seotud mõtetele. Uued elemendid on “pakitud” narratiiviks ja neid on võimalik ühendada olemasolevate narratiividega. Seetõttu on kõige tõhusam viis õppimisega seotud sõnumi edastamisel jõuda õppijani loo kaudu ja ühendada uusi teadmisi õppija isiklike kogemuste ja elamustega. (Hopkins 1994).

Lood ja mälu arendamine
Õpetamine lugude kaudu ei ole ainult tähenduse loomise protsess, vaid sellest on suur kasu ka meie mälu arendamisel. Olemasolevad narratiivid meie mälus aitavad lisada uut infot ning mälu arendada. Seda protsessi toetavad kaks olulist faktorit: kujutlusvõime ja emotsionaalne aspekt.
Lugude kuulamisel tekib inimestel kujutluspilt, sest nii jutustamisel kui kuulamisel rakendab inimene oma loovust. Jutustaja loob kujutluspildi ja edastab selle kuulajaskonnale. “Suulisel lugude vestmisel on kaasatud nii jutuvestja kui kuulajaskond. Jutustaja edastab kogemuse, kuulaja saab sõnumi, lisab sinna juurde oma kujutluspildi ja kogemuse ning loob oma tähenduse sellest, mis ta kuulab ja näeb. Nii kujuneb auditooriumist loo kaasautor.“ (AskDefine.com)
Kujutlusvõime on mälu arendamisel väga oluline. P. Harris (2000) kinnitab, et kui täiskasvanud inimene kuulab lugusid, loob sellest mudeli või olukorra, mis kutsub esile tema ammused mälestused ja kogemused. Ainult sõnad ja tekst ei pruugi täpselt meelde jääda, kuid vaimne mudel säilib ja talletub pikka aega. Need mõttemudelid toidavad kujutlusvõimet, mis varases lapsepõlves on narratiividena talletatud (MIT.edu). Lisaks on metafoorne mõtlemine üks aspekt, mis arendab kujutlusvõimet ja loovust, sest lugu iseenesest on metafoor ja võib ka pakkuda mitmeid metafoore.
Lisaks kujutlusvõimele ei saa märkimata jätta lugude emotsionaalset mõju. Lood tulevad südamest ja lähevad südamesse, puudutavad kuulajat emotsionaalselt, tõstavad tuju ja tekitavad tungi tegutseda. “Lood on võimsad just sellepärast nad tegelevad õppijatega sügavalt inimlikul tasandil. Lood mõjutavad meid laiemalt kui ainult kognitiivsel tasandil: haaratud on inimene tervikuna, sest holistilised rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga.” (Clark and Rossiter, 2008)

Lood ja identiteedi kujunemine: meie ise oma lugudes
« Inimene on alati olnud lugude jutustaja ja kuulaja,
Ta elab ümbritsetuna oma ja teiste inimeste lugudest,
Ta mõistab, kuidas lood teda mõjutavad
ja ta püüab elada oma elu nii nagu ta räägib.»

J.P. Sartre

Nii nagu J.P. Sartre väidab, oleme me lugudega ümbritsetud. Lood on meie mälestustes, perekonnajaloos, tänaval, linnas ja maal. Lood tulevad kui kohtume oma sõprade, kolleegide ja naabritega. Nad tegelevad igapäevaelu ja emotsioonidega, nagu , õnn, kurbus, viha, hirm ja armastus Lood aitavad leida meil ühist keelt kogukonna ja lähedastega ning võita usaldust. Seega ei ole lugude kaudu õppimine ainult individuaalne vaid sotsiaalne protsess. Lood suudavad inimesi ühendada.
Lugudes on peitud suur jõud – me võime jutustades teisi informeerida, harida ja lõbustada. Lugude jutustamine on üks võtmeid, mis võib kutsuda esile soovitud muutuse kuulajaskonna maailmavaates.
Kui soovid rohkem teada lugude kaudu õppimisest, külasta www.storiesforlearning.eu
TALES on Comenius projekt, mis tutvustab traditsioonilist ja digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit. Projekt algas novembris 2013 ja kestab kaks aastat.
Projekti partnered::

Landcommanderij Alden Biesen (BE) – koordinaator

The Languages Company (UK)

Katholieke Hogeschool Limburg (BE)

Tallinn University Haapsalu College (EE)

Oslo and Akershus University College of applied sciences (NO)

Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)

Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias (PT)

Politecnico di Milano (IT)

Hard-Copy 1 – Detsember, 2014

Hard-Copy 2 – Oktoober, 2015

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.