Metodoloogia

TALES projekt tegeleb lugude vestmise kui  meetodi ja  õpetamisvõimalusega. Lähtudes projekti eesmärkidest, on kavas järgmised tegevused:
  • Küsitluse läbiviimine ja  tulemuste analüüsimine. Kas ja kuidas  kasutatakse lugude jutustamist  õppetöös projekti kaasatud  partnerriikides.
  • Euroopa heade praktikate jagamine, koondatakse  ja tutvustatakse 20 teemakohast näidet.
  • Koolitusmaterjalide loomine, esimese sammuna koostatakse  trükis (käsiraamat, tugimaterjal, täiendkoolituse või  õpetajakoolituse õppekava  moodul) inglise ja prantsuse  keeles, seejärel  tõlgitakse  see partneriikide keelde.
  • Lugude vestmise projekti piloteerimine, kõik partnerid piloteerivad lugude vestmist õppetöös.
  • Digitaalne  lugude vestmine Euroopas,  korraldatakse digilugude võistlus, kõik lood koondatakse ja esitletakse veebileheküljel.
  • Kohalik õppepäev, iga riik korraldab õppepäeva, kus tutvustatakse lugude vestmist (ka digilugu) kui õpetamismeetodit ja selle rakendamist õppetöös.
  • Rahvusvaheline konverents, projekt  lõpeb rahvusvahelise konverentsiga (koht täpsustub), kus tehakse  kokkuvõte projektist ja tutvustatakse projekti tulemusi.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.